Junta General d’Accionistes de CaixaBank: Delega el teu vot a la FEC!

El proper 6 d’abril se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank a València. La FEC hi vol continuar assistint per exposar públicament la nostra visió de la situació de l’empresa, tant al Consell d’Administració com a la resta d’accionistes. Explicarem, amb la contundència necessària, què està passant a la nostra empresa, com valorem el seu recorregut i la seva projecció.

Enguany votarem NO al punt 5 (Modificació dels apartats 2 i 5 de l’article 4 dels Estatuts Socials), al punt 7 (Lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat) i al punt 8 (Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat). I ens abstindrem al punt 2 (Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici tancat el 31.12.17), al punt 4 (Ratificació i nomenament de Consellers), i al punt 10 (Votació consultiva sobre l’informe anual sobre les remuneracions dels membres del Consell d’Administració corresponent a l’exercici 2016).

És per això que et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que ho facis a favor del nostre company: Francesc Sabater Margalef (39859478H).

 • La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Línia Oberta: (Valors / Operacions Financeres / Ordre del dia / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico  2- No vull donar instruccions de vot)
 • L’altra forma és omplir el document Targeta de Delegació (pàg. 3 de 5) indicant a l’apartat “Delego a favor de” el nom i NIF de la persona a qui es delega les accions, signar en el quadre de signatura del titular i tramitar-lo en qualsevol oficina de “la Caixa”.

En tots dos casos cal enviar una còpia d’aquest delegació a través d’un d’aquestes dos canals:

 • Per correu electrònic a: juntacaixabank@fec.cat
 • En un sobre per cartera a nom de FEC – Centre 5136

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

Gràcies a l’avançada pel teu recolzament i col·laboració.

 

Comunicació FEC

Dona: Ni renunciïs ni callis !!

La igualtat es defensa dia a dia, exercint i exigint els drets sense cedir a la intimidació. No n’hi ha prou convocant una jornada reivindicativa que l’endemà ja no recorda ningú. En això no hi ha diferències: a la majoria ens atenalla la por. La FEC recolza, evidentment, totes les accions de protesta justa, justificada i solidària per denunciar qualsevol tipus de desigualtat o discriminació per raó de sexe; per tant, avui, Dia Internacional de la Dona Treballadora, t’animem a participar, en la mesura que t’ho puguis permetre, en les mobilitzacions convocades.

A CaixaBank, on tot sembla meravellós i que tothom ha de donar gràcies permanentment de treballar-hi (com si no ens ho guanyéssim), la igualtat i la conciliació no són motiu de “honda satisfacción”:

 • El permís de maternitat “passa factura” en les avaluacions que fan els responsables de l’acompliment dels reptes de l’empleada l’any que ha estat treballant parcialment.
 • La reducció de jornada laboral és converteix a la pràctica en una obligació a renunciar als càrrecs o posicions específiques per poder concilia. No hi ha una flexibilitat real: A tall d’exemple, per què no entrar a les 09:30 i sortir a les 16:30? Ajudaria molt a qui gestiona carteres de clients amb cita prèvia.
 • Al capdavall, ser mare sempre implica endarrerir “de facto” les possibilitats de promoció professional. I això és del tot una discriminació inacceptable.
 • Demanem flexibilitzar l’horari per a poder conciliar sense que suposi un cost econòmic, professional i personal.
 • Com a exemple de desigualtat, a Catalunya, on les dones són un 53% de la plantilla, només representen un 16% dels Nivells I. Les dones són un 25% dels Nivells I i Nivells II i quan hi afegim els Nivells III arriben al 33%. Amb aquest retrat, només un terç dels tres primers nivells professionals són dones, és evident que hi ha molta feina per fer.

I parlant de feina, la FEC denuncia la passivitat i la inacció de la Direcció, i més la dels sindicats “majoritaris” a CaixaBank, que tant es vanten d’aquesta condició, en aquesta qüestió tant fonamental. Com s’explica, sinó, que després de més de 2 anys no hagin forçat a l’empresa a negociar i acordar un nou Pacte d’Igualtat i Conciliació? O potser també esperen a l’any 2019, quan hagin passat les eleccions sindicals d’enguany, per no cremar-se cedint davant la Direcció? Això sí, anar pactant horaris singulars que dificulten molt, sinó impedeixen, la conciliació de tothom no és un problema.

 

Comunicació FEC

No hi ha temes més prioritaris?

La FEC valora innecessària la mesura restrictiva de prohibir l’accés dels empleats als contractes amb què manté una relació contractual. En què es fonamenta aquesta mesura? Tants empleats vulneren el Codi Ètic?

Sense resposta a aquestes qüestions, amb aquesta decisió la Direcció pressuposa:

 • Manca d’integritat dels empleats/de les empleats/des
 • Comportaments delictius de la plantilla.
 • Dinamitar la bona fe en les relacions treballador/empresa.
 • Facilitar l’accés a tercers a dades personals confidencials protegides per Llei, vulnerant el dret a la intimitat i     confidencialitat.
 • Afegir entrebancs a l’operativa diària.

La FEC proposa i defensa que el que cal realment per donar compliment al Codi Ètic és:

 • Una alerta a l’empleat cada vegada que algú que no sigui ell mateix consulti/accedeixi als seus contractes, com tenen els directius.
 • La implementació immediata d’un Reglament Disciplinari acordat amb la representació dels treballadors que tipifiqui les faltes i incompliments del Codi Ètic i de la Normativa/Acords Laborals, i estableixi les sancions a aplicar quan s’escaigui. Aquesta sí que serà una mesura que acabi realment amb les arbitrarietats, els abusos de poder i la vulneració del Codi Ètic.

Rebutgem qualsevol decisió de “maquillatge”, sense fonament, que només tingui l’objectiu d’aparentar un pretès “reforçament de la reputació corporativa” de cara enfora, i que intrínsecament qüestioni el comportament honest de la plantilla.

 

Comunicació FEC

Gaudeix de les Vacances: És el teu dret!

En aquesta empresa tant moderna, i en ple segle XXI, encara hi ha companyes i companys nostres a qui els seus superiors posen traves per a fer adequadament les vacances.

Volem recordar a tothom, especialment als qui han d’aprovar els calendaris de vacances, que:

 

Les vacances són un dret (conquerit durament) i no pas una concessió graciosa del Director/DAN. La Direcció les té regulades i, per tant, la Norma 37, en el seu apartat 3, és d’aplicació obligada i no subjecta a interpretacions capricioses dels comandaments.

 

El període per fer les vacances de l’any va del dia 1 de gener al 31 de desembre. Per tant no hi ha dies “prohibits” per a fer vacances.

 

En cap cas es poden deixar dies de vacances per a fer-los l’any següent, per més que tinguem un acord verbal amb el nostre superior. No podem registrar-ho per terminal i, per tant, davant de qualsevol incidència (accident, malaltia…), ens trobarem en una situació irregular per no haver anat a treballar sense justificació.

 

Els companys dels equips de suport tenen exactament el mateix dret a gaudir vacances, i família amb què conciliar-les. No són comodins dels quals es pot disposar lliurement.

 

Davant qualsevol incidència posa’t en contacte amb la FEC. No deixis que ningú posi entrebancs a la realització de les teves vacances. Tens el dret a gaudir-les d’acord amb el que preveu la normativa.

 

Comunicació FEC

“Llegendes urbanes”: El dinar i la mitja dieta

Davant de les múltiples consultes i dubtes que es plantegen constantment, en relació a la compensació de les despeses de manutenció i desplaçament a cursos formatius i reunions, volem fer una sèrie d’aclariments.

1.- DINAR:

Llevat dels empleats adscrits a centres amb horari laboral singular, que tenen regulada la compensació dels dinars (Acord Laboral 12.12.2017), hem de tenir molt clar que no està establert en cap normativa ni acord la limitació dels d’11 € ni cap altre import. A l’epígraf 2.1 de la Norma 26, Despeses d’empleats i viatges corporatius, diu el següent:

 

 • Manutenció en restaurants o en cafeteries a preus raonables. Cada empleat és responsable dels consums que sol·liciti, per la qual cosa es recomana no incloure les despeses d’altres empleats. Per això, en la introducció de les dades cal indicar el nombre de comensals associats a la despesa.

 

 • En el cas de manutenció associada a gestions comercials, s’ha d’indicar el NIF del client i s’ha de vetllar perquè l’import sigui raonable.

 

2.-  MERITACIÓ MITGES DIETES: 

Es tracta d’aquelles despeses efectuades en concepte de manutenció quan la gestió, reunió o acció comercial es realitza fora de la població del centre de treball de l’empleat i s’hi fa un dels dos àpats principals (dinar o sopar).

 

En definitiva, l’empleat ha de vetllar perquè les despeses que presenti per aquests conceptes, es limitin a les necessitats del servei realitzat i que no hi ha altre límit que el RAONABLE. I raonable no significa miserable…

 

Per tant, demanem als responsables d’autoritzar aquestes despeses que s’ajustin a la normativa vigent i s’abstinguin de fer interpretacions restrictives sempre contra els interessos de l’empleat.

 

I a la plantilla, els convidem a que no renunciïn als seus DRETS, tampoc en aquest tema.

 

Comunicació FEC

Circular Conjunta – Triennis, una altra picada d’ull a la Patronal

 

El passat 31 de desembre va acabar el període en el que la comissió de seguiment del Conveni Col·lectiu 2015-2018 (CCOO, UGT i CSICA-SECB junt a la Patronal) havia de valorar “la possible transformació dels triennis d’antiguitat en una altra retribució lligada a l’evolució econòmica de l’empresa i a la productivitat”.

Com que no han arribat a cap acord, es confirma la consolidació de la pèrdua d’1,5 anys de triennis sense que s’hagi previst la seva recuperació de cap manera.

 

Moltíssimes gràcies als sindicats signants.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riscos Psicosocials: Recomanem respondre el qüestionari.

Després de molts anys de lluitar-ho, per fi hem materialitzat un repte de tota la RLT (Representació Laboral dels Treballadors): una avaluació dels Riscos Psicosocials a la nostra empresa, feta amb un mètode fiable, vàlid i confidencial.

Ara tenim l’oportunitat d’expressar en un qüestionari, que ens varen enviar per correu electrònic el passat dia 13 de novembre (acceso@evaluacionpsicosocial.com), i que podem contestar fins el dia 24 de novembre.

D’aquesta enquesta, que cadascú de nosaltres podem fer voluntàriament, dependrà l’avaluació dels Riscos Psicosocials a Caixabank, la seva prevenció i les possibles solucions.

Aquests riscos tenen en compte el nivell d’estrès i tensió deguts a la consecució dels reptes, la sobrecàrrega de treball, conflictes i pressió social, autonomia i autoestima laboral. En resum, tots els efectes que causa la nostra feina en el nostre entorn i en nosaltres mateixos.

La FEC valora que és molt important realitzar aquest qüestionari, doncs és una forma de donar veu a uns problemes que s’evidencien i es pateixen des de fa temps.

S’ha fet una prova pilot en tres DT i la participació ha estat d’un 37% aproximadament. Considerem que és una baixa participació. És per això que us animem a participar a tots tenint en compte la importància i les conseqüències que pot tenir.

Cal recordar que aquest qüestionari és totalment anònim i confidencial i és molt important, insistim, contestar-lo amb la màxima sinceritat perquè el retrat final s’acosti el màxim a la realitat que vivim.

 

Comunicació FEC

Seguiment Aturada 8-N

T’informem, d’acord amb la comunicació que ens ha fet Relacions Laborals, del seguiment que va tenir l’aturada d’ahir:

* General:          3,5 %   –   343 empleats/es  

La distribució territorial d’aquest seguiment ha estat la següent:

* DT CAT:          8,2 %   –   217 empleats/des
* DT BCN:         1,8 %   –    92 empleats/des                
* SSCC:             1,7 %   –    34 empleats/des

Valorem que cal explicitar diverses circumstàncies que han estat determinants en aquest baix seguiment:

– Fins unes hores abans de l’inici de la jornada, el TSJC no va determinar la legalitat de la vaga, després de tombar el recurs a la seva primera decisió, per part de Foment del Treball.

– És evident que la inhibició, per dir-ho d’alguna manera, dels grans sindicats (SECB, CCOO i UGT) ha estat un fre a la participació de molts companys i companyes.

– Com has pogut comprovar, la comunicació de la FEC adherint-nos a l’aturada es produeix als correus particulars el dia 7 als volts de les 14 hores. La mateixa comunicació, enviada simultàniament al correu professional dels quasi 10.000 empleats de Catalunya, no va arribar fins ben avançat el dia de l’aturada. Relacions Laborals ha justificat que va produir-se un desafortunat problema tècnic que va impedir fer l’enviament quan tocava…

Finalment volem donar-te les gràcies per la teva participació a l’aturada, si és el cas.
Comunicació FEC

Aturada 8-N

Davant la convocatòria d’aturada per demà, 8 de novembre, la FEC considera que els motius pels que es convoca són prou rellevants per adherir-nos-hi:

 

1. Resposta a la precarietat instaurada en el món laboral a través de les successives reformes laborals dutes a terme els darrers anys.

2. Resposta a l’empobriment dels assalariats a causa dels sous baixos imperants, generadors d’una pobresa del voltant del 20% dels treballadors/es en actiu.

3. Exigir la derogació del “Real Decreto Ley 15/2017 de 6 de octubre de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional” pels seus efectes lesius en el món del treball i teixit productiu català, afavorint la deslocalització d’empreses del nostre país i afectant greument l’economia catalana i la classe treballadora.

 

La FEC anima als empleats i empleades a ser solidaris a aquesta convocatòria, doncs la defensa de les condicions i marcs laborals és responsabilitat de tothom. No obstant, la decisió de participar-hi és personal i voluntària.

El tractament legal de la jornada està pendent, en el moment de redactar aquest comunicat, d’una decisió del TSJC. Si finalment aquest tribunal determina durant el dia d’avui que la convocatòria és il·legal, la responsabilitat i conseqüències de participar-hi és personal. Altrament, si la resolució es produeix amb posterioritat al dia 8, la responsabilitat és exclusivament dels convocants.

Ni us pas enrere !!!