QUADRIGÈMINS

 • PLA D’IGUALTAT

 • DESCONNEXIÓ DIGITAL I ÚS EFICIENT DEL TEMPS DE TREBALL

 • POLÍTICA DE COBERTURES DE BAIXES

 • POLÍTICA INCLUSIVA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Aquests han estat finalment els noms de les criatures. I sí, la FEC ha estat un dels pares/mares. Penseu que el principal propòsit per part de l’empresa era tenir signat el Pla d’Igualtat, perquè legalment té l’obligació de tenir-ne. Doncs bé, al Pla d’Igualtat li han sortit germans.

El que és realment important és el seu contingut. A part d’aconseguir un percentatge d’increment en la representació de la dona en les posicions directives de l’empresa (important i tant que sí!), hem aconseguit millores considerables en els protocols de Conciliació i Assetjaments. I tant o més important, hem aconseguit un Acord de Desconnexió Digital i Ús Eficient del Temps de Treball, un Acord de Cobertures de Baixes i un Acord Inclusiu de les Persones amb Discapacitat.

Aquesta és la mare dels ous. Acords en temes que ens afecten en la nostra vida diària.

Però, és clar, cal que ens els llegim amb deteniment i el que és més important, que en fem ús. I davant de qualsevol irregularitat en la seva aplicació… aixequem el dit i ho denunciem. La FEC, com a signant d’aquests acords vetllarem per a la seva aplicació i denunciarem a qualsevol que, ja sigui voluntàriament o per negligència, impedeixi la correcta utilització dels drets que es reconeixen.

Perquè no serveix de res tenir drets, si, després, no els exercim. I l’empresa ho sap. Som una plantilla amb un alt nivell de responsabilitat. Així ens escollien quan ens varen seleccionar. Ser responsable és sense cap dubte una fortalesa. Tanmateix, la resignació i el conformisme, al nostre entendre, són debilitats. I l’empresa, massa sovint, se n’aprofita.

La responsabilitat de fer el millor possible la nostra feina, no està renyida amb fer una reducció de jornada per tenir cura d’un fill o una filla, ni amb denunciar l’assetjament d’un cap o en el legítim dret de desconnectar més enllà de la jornada laboral.

T’animem a conèixer el detall d’aquests ACORDS

i, sobretot, a exercir els teus DRETS !!!

 

 

CONJUNTA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK – PROPOSTA DE FÓRMULA MIXTA EN PRÉSTECS HIPOTECARIS D’EMPLEATS

Com ja us vam informar el mes de desembre, la UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (SECB, UGT, SIB, FEC, CIC, ELA-LAB) s’ha tornat a constituir per a afrontar amb responsabilitat la negociació de l’acord de préstecs que l’empresa va posar sobre la taula fa ja uns mesos amb la denúncia d’aquest.

L’Entitat va al·legar que, davant l’obligació legal que té d’assumir el pagament de l’impost de AJD per ser el subjecte passiu, es va produir un desequilibri econòmic entre les condicions pactades en aquest acord i el moment actual. Per això, l’empresa va proposar repercutir l’impacte de l’impost a l’empleat en forma de tipus d’interès fix durant els dos primers anys de la vida del préstec. A dia d’avui, l’empresa manté que el diferencial a aplicar seria del 1,20%. Per a la USC, aquest diferencial està molt per sobre del qual consideraríem acceptable, per la qual cosa sol·licitem, que el revisin a la baixa si pretenen arribar a un possible acord.

A fi d’aprofitar l’interès que té la Direcció en aquest tema i el nostre, en millorar les condicions de préstecs, la USC proposa, tornar a la fórmula mixta en el cas dels préstecs hipotecaris de nova realització:

GARANTIA HIPOTECÀRIA (50%) + GARANTIA PERSONAL (50%)

– Sobre el 50% del capital del préstec amb garantia hipotecària s’aplicaria un diferencial de la meitat del que proposa l’empresa, els dos primers anys.
– La resta de la vida del préstec amb garantia hipotecària a l’Euríbor -2,5%.
– Sobre l’altre 50% del capital del préstec amb garantia personal es continuaria aplicant l’Euríbor -2,5% durant tota la vida del préstec.
– Les amortitzacions anticipades es realitzarien sobre l’import en préstec amb garantia personal.
– El préstec amb garantia personal s’haurà de cancel·lar en cas d’extinció de mutu acord.
– Es definiran, en minuta, clàusules en cas de desvinculació.

Amb aquesta fórmula que proposem, se soluciona el problema del “desequilibri” que al·lega l’empresa i s’assumeix només el 50% de l’impost, tenint en compte que les despeses que implica la formalització d’un préstec hipotecari es veurien reduïts.

A més, sol·licitem una bateria de propostes que ajudin a millorar i actualitzar la nostra normativa de préstecs, la qual està altament desfasada:

SOL·LICITUDS DE LA USC

* Normativa general de préstecs

• Text refós amb vigència indefinida.
• Comissió seguiment: Vigència indefinida i periodicitat reunions.
• Accés a partir dels 9 mesos també per a nivell XIV i plantilla Grup 2.
• Eliminar els 5 anys de mínim per a accés al préstec B i equiparar aquest període amb l’A.
• Possibilitat d’adquirir finques rústiques amb préstec d’empleat.
• Incrementar % despeses del 10% al 15%.
• Restituir opció préstec pont 24 mesos per a canvi habitatge.
• SEVIAM: obligatori només durant el 66% inicial de la vida del préstec.
• Novacions: que no s’obligui a canviar sistema amortització de creixent a constant – suposa cost IAJD.
• Càlcul SOLEM: no es tingui en compte l’import ajornat targetes. crèdit per a determinar capital préstec per ser una situació transitòria.
• Constitució de línia d’avals per a empleats.

* Condicions específiques empleats nou ingrés

• Possibilitat accés préstec A amb import mínim garantit de 300.000€ (ara 225.000€) amb nivell XIV sense necessitat d’esperar al nivell XIII.
• Rebaixa del temps necessari per a sol•licitar la reconversió de la hipoteca a condicions d’empleat
• Tenir en compte per a la capacitat creditícia dels companys amb anualitat pactada + plus de mercat, el còmput de part del plus de mercat.

* Atencions Diverses

• Ampliar termini màxim amortització de 7 a 8 anys podent-se incloure fins a 2 anys de carència per a finalitat “pagaments a compte habitatges de nova construcció”.
• Ampliar carència fins a 24 mesos en casos finalitat “adquisició habitatge”.
• Incrementar de 25.000 a 30.000 o 2 anualitats de Nivell IX a Nivell VIII.
• Ampliar termini d’amortització a 10 anys i 18 mesos de carència.
• Lliuraments a compte habitatge, termini de 36 mesos per a constitució préstec habitatge.

* Préstec d’Habitatge A

• Garantia hipotecària 50% – Garantia personal 50%.
• Ampliar a 4 habitatges finançables.
• Modificar fórmula canvi habitatge: les amortitzacions extraordinàries no han de restar per a determinar import disponible del nou préstec.
• Ampliar termini d’amortització a 40 anys sense superar 75 anys edat de l’empleat.
• Import mínim per als empleats dels nivells XIV o superior s’estableix un mínim corresponent a la quantitat més elevada de les 2 següents:
o 300.000 euros.
o 6 anualitats de nivell professional VII.
• Possibilitat de finançar compra de solar, locals per a canvi d’ús (lofts, habitatges modulars amb garantia hipotecària).
• Possibilitat de finançar finques rústiques urbanitzables i amb cèdula d’habitabilitat.
• Possibilitat de finançar habitatges registrats amb llicència d’ocupació sobre terreny rústic.
• Establir ordre préstec A i addicional en el supòsit d’ adquisició més d’una finca (pis i 1 o 2 pàrquing).
• Mitjançant préstec A s’hipotequen pis i pàrquing i en el préstec addicional s’hipotequi només el pis.
• Disposicions en cas reformes: establir prelació: primer préstec A i curs de lliurament préstec addicional.
• Eliminació obligació manca d’1 any i d’aplicació de quota creixent per al primer tram.
• Permetre lloguer habitatge finançat amb préstec A davant supòsits (degudament acreditats): cura familiars dependents fins a 2° grau dependents, violència de gènere i discapacitat >=33% en cas que s’hagin de fer front a despeses d’adaptació/canvi de domicili.
• No necessària novació en cas de necessitats familiars (augment de la família, minusvalidesa, desocupació, etc.) per a poder llogar l’habitatge i si no s’adquireix habitatge nou.
• Recuperació de l’opció transitòria de compra habitatge A sense venda de l’anterior, situació anterior a 2012.
Poder sol•licitar préstec A en altres casos d’excedència a part del de cura de fills.

* Préstec d’Habitatge B

• Ampliar a 3 habitatges finançables (moltes són primera residència).
• Ampliar termini d’amortització a 30 anys.
• Possibilitat préstec Addicional per al préstec B.
• Ampliació a 24 mesos de la carència i l’obligació de finalització de la construcció en cas de autopromotor.
• La novació préstec B en cas de lloguer, ha de tenir el mateix tipus interès que el préstec A
• Possibilitat de comprar places aparcament amb posterioritat a l’adquisició de l’habitatge B (ídem tractament préstec A).
• Eliminar límit conjunt de capital concedit entre A i B, computar saldo viu entre préstec A i B i no inicial.
• Eliminar límit d’accés al préstec B fins que hagin transcorregut 5 anys des de la incorporació deixant-lo en 9 mesos.
• Elevar l’import màxim a 6 anualitats brutes amb un primer tram E+0,25%.
• Passar de 8 a 10 anualitats.
• Possibilitat d’adquirir pàrquing o traster a posteriori si no s’ha pogut fer en el moment de la compra de l’habitatge.

* Promotor Ús Propi

• Opció de finançament del solar amb préstec A pont.
• Tornar a antic càlcul de disposició per certificació.
• L’import dels lliuraments ha d’anar en proporció al capital del préstec.
• L’import a sol•licitar ha de tornar a la fórmula anterior: el més baix de Pressupost de construcció +CV terreny 24 mesos o taxació d’habitatge acabat+10%despeses sobre import anterior.
• Primera disposició del 110% de la compravenda del solar, tant si s’ha pagat amb fons propis o amb préstec.
• Incrementar en 48 mesos el termini per a incloure solar en finançament.
• Termini per a construir 24 mesos podent ampliar en 12 mesos més amb novació (si no s’ha acabat l’obra) sense perdre el capital abonant-lo en un compte bloquejat.
• Tenir en compte el VHET en lloc del cost construcció+sòl (segons taxació), el cost real és molt major que l’indicat en taxació i el VHET contempla pujada de costos.

* Concurrència d’empleats

• En préstec B possibilitat de sumar capacitat els empleats.
• Possibilitat que cada empleat financi una plaça de pàrquing.
• Cotitularitat de préstecs A i B, quan hi ha concurrència d’empleats, la titularitat de l’habitatge pot ser de tots dos i la titularitat del préstec només d’un, l’altre actua com a garant hipotecari, només l’empleat titular es veurà afectat per la fórmula de canvi d’habitatge i només l’empleat que faci la sol•licitud haurà esgotat la possibilitat del préstec B.

* Ruptura de la convivència i altres situacions

• Si existeixen causes justificades (augment a família nombrosa, trasllat, discapacitat, etc.), un nou finançament no consumirà una de les 4 possibles financiacions en Préstec A.
• Ampliar el finançament en supòsits de ruptura de la convivència.

* Lloguer de la vivenda

• Autorització al lloguer de l’habitatge en cas de situacions familiars (augment de la família, divorci, trasllats de membres de la família) sense necessitat de novació a condicions de client.
• En realitzar novació a condicions de client, eliminar necessitat de rebaixar saldo viu al 80% de taxació.
• Per al còmput del 40% dels ingressos anuals obtinguts del lloguer no serà necessari que l’import del rebut del lloguer sigui superior a la quota del préstec.

* Diversos

• Subrogar préstecs d’altres empleats que es van realitzar en altres entitats i que van haver de fer-los allà perquè no complien criteris en el seu moment (separació matrimonial no inscrita, % de finançament no vàlid, condicionants de la taxació, article 205, limitacions article 207, càrregues no cancel•lables en el seu moment).
• Pel càlcul del límit conjunt de 5 anualitats entre els préstecs A i B es tindrà en consideració el capital pendent d’amortitzar i no el capital concedit inicialment.
• Incrementar capital concedit per a despeses, incloent despeses de mudança, noces o naixement si la necessitat s’ajusta.
• Préstecs compra habitatge: Aplicació diferencial tipus d’interès compensació IAJD +1,20%.
• Préstecs compra habitatge: Distribució despeses a càrrec CBK vs empleat.
• Préstecs compra habitatge: Ampliació carència i termini amortització 2 anys.
• Préstecs compra habitatge: Modificar fórmula del càlcul del 40% d’endeutament: Càlcul en el següent mes finalització carència.
• Revisió condicions en cas variació costos a càrrec CXB.

* Bestretes

• Agilitzar circuit tramitació. Reduir termini resolució.
• Eliminar o resoldre autorització mànager.
• Reduir import quota d’amortització de la bestreta: passar del 10% al 9%.
• Bestreta ‘informàtica’: incloure tauletes, telèfons intel•ligents, altres perifèrics, cost instal•lació Wifi-ADSL.
• Incrementar de 1.800 a 3.000€.
• Ampliar de 3 a 4 mensualitats import màxim bestretes regulades en art 57.
• Incorporar més supòsits: despeses derivades ruptura convivència i discapacitat >=33% en cas que s’hagin de fer front a despeses d’adaptació de domicili o accés a equipaments o elements d’ajuda, despeses derivades de la llar (electrodomèstics, reparacions, estris, mobles…), despeses derivades del cotxe/moto (reparacions, millores, adaptació per ampliació família,…)
• Flexibilitat en l’elecció de l’empleat del pagament de la bestreta, en lloc d’import sobre brut de la nòmina que sigui sobre fix o un % inferior.

Obres reforma /millora de vivenda

• Disposicions en reformes en 3 vegades: 50% inici, 25% presentació factures, 25% final.
• Eliminar obligació d’esperar 6 anys per a utilitzar el préstec millora habitatge (hi ha empleats que compren i al següent any necessiten reforma i tenen suficient capacitat d’endeutament).
• Increment del termini màxim de 15 a 20 anys amb un any de carència opcional.
• Que el pressupost de la reforma admeti la coordinació de gremis, que no sigui necessari que sigui realitzada per una única empresa la reforma.
• Definir nova modalitat Compra habitatge amb Gran rehabilitació definint millores en disposició i termini execució.

Novacions

• En novacions a condicions de client no modificar el sistema d’amortització de quota creixent a cànon francès amb l’estalvi del IAJD per a l’entitat.
• En habitatges B el tipus d’interès de novació ha de ser el mateix que en tipus A.

CONJUNTA – UNIÓ SINDICAL CAIXABANK: SOM MOLTS, SOM UN!

UN es el nombre de trasllats forçosos en els que ha quedat, a dia d’avui, la paorosa i terrorífica purga que des de CCOO ens anunciaren quan els altres treballàvem i negociàvem l’ERO 2019

Com aquí ja han perdut tota la credibilitat, ataquen amb el que sigui: la classificació d’oficines, el Pla d’Igualtat, la negociació de préstecs… o la fam al món.

No és casualitat que tots els sindicats -menys CCOO- s’unissin aleshores, igual que tampoc ho és que ens hàgim proposat tornar-ho a fer per afrontar una negociació difícil com és la de préstecs hipotecaris d’empleats. Pensem que existeixen criteris comuns suficients per a defensar una posició unitària en el pacte de préstecs i que, òbviament, la unió fa la força davant les dures pretensions de la Direcció. Per això al gener s’escoltaran les nostres veus a les meses de negociació convençuts de la força de la unió entre sindicats.

Altres seguiran intentant desesperadament que acceptem el seu “divisme”, ja que “l’únic sindicat que defensa a la plantilla” sempre falta en l’equació. Algú es pregunta per què?

Però no en tenen prou. CCOO vol tornar a confondre publicant en una circular que la UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC) s’ha unit també per a negociar el Pla d’Igualtat. Sabedors que els nervis juguen males passades, els recomanem que es tranquil·litzin, respirin fons i que s’estalviïn crisis d’ansietat innecessàries.

La UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (USC) no s’ha constituït per a negociar el Pla d’Igualtat, encara que és ben cert que coincidim, a la mesa de negociació, en que les propostes de l’empresa no complien els mínims per a signar, i que en un dia no podien pretendre arranjar allò que en 3 anys no havien estat capaços. Tampoc entenem les presses de CCOO per signar un acord incomplet i sense un protocol de desconnexió digital tan necessari.

Encara que ens ataquin, insultin i vulguin generar confusió, a la USC mai exclourem cap sindicat. Seguim convençuts que la unió ens fa més forts. Els que van a la seva, només busquen penjar-se medalles.

CIRCULAR CONJUNTA – “DISCULPIN LES MOLÈSTIES.”

 

El passat divendres, 25 d’octubre, la intranet informava que, des de les 16 hores d’aquest dia fins les 15 hores del 27 d’octubre no funcionaria el SIA. El sarcasme acaba amb un “Disculpin les molèsties”.

– A qui li sap greu que el SIA no funcioni entre la tarda del divendres i la del diumenge?

– No s’està parlant aquests dies d’un acord de control horari al que han arribat, a la Mesa del Conveni, la patronal i els tres sindicats de sempre?

– No diu aquest acord que les hores extres només poden fer-se amb autorització superior?

– Tenim un circuit d’autorització d’hores extres que funciona els caps de setmana?

– Però… es fan hores extres a CaixaBank?

Estem convençuts que la Direcció i els sindicats signants ens respondran aquestes qüestions, així com a qualsevol altra que pugui sorgir en relació al “descontrol horari”.

Això també era sarcasme. Ja sabem que no respondran. “Disculpin les molèsties”.

 

 

ÈXIT ROTUND DE LA VAGA MÉS GRAN DE LA HISTÒRIA DE CATALUNYA

La Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC) va participar ahir, en condició de sindicat adherit, a la Vaga General convocada per la Intersindical-CSC (I-CSC) i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

Aquesta vaga del 18-O ha estat un èxit rotund de participació i s’ha convertit en la de més seguiment de la història de Catalunya, amb una assistència aproximada d’unes 750.000 persones.

 

 

Un èxit que ha posat en evidència el sindicalisme majoritari que, com en d’altres ocasions s’ha posat de perfil i no ha participat ni com a convocant ni com a adherit.

En la cloenda de la manifestació han participat l’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, el Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, així com diversos representants dels sindicats convocants, que han remarcat les reivindicacions que han portat a convocar de vaga, especialment la derogació de la reforma laboral, el SMI català i l’actualització salarial i de pensions amb l’IPC català, la lluita contra la precarietat laboral i la lluita contra les desigualtats que pateixen les dones al mercat laboral. El Carles Sastre, secretari general de la Intersindical-CSC, ha manifestat que Catalunya està tancada per dignitat i que la vaga general ha superat la del 3 d’octubre de 2017.

 

 

La FEC confia en la força dels treballadors i treballadores. És urgent superar la resignació i vèncer la por per seguir lluitant per recuperar els drets i les llibertats que ens han arrabassat i blindar els que estan amenaçats.

18-O: VAGA GENERAL !!

La FEC s’adhereix a la Vaga General convocada per la Intersindical-CSC (I-CSC) i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).

Aquesta convocatòria s’emmarca dins d’una nova campanya electoral i és una gran oportunitat, una altra, de que els/les treballadors/es denunciem les retallades que hem patit en els darrers anys i exigim la seva restitució.

Hi ha gent que pensa, més de la que voldríem, que el que s’ha perdut ja ho hem perdut per sempre. Això serà així si actuem amb resignació i/o por. Amb aquesta no reacció, efectivament, el retrocés es consolidarà i encara anirà a més.

L’altra actitud és pensar que els/les treballadors/es tenim la força suficient i que tenim capacitat de lluitar pels nostres drets. Aquest 18 d’octubre tenim una gran oportunitat de mobilitzar-nos massivament i enviar un missatge alt i clar. Lamentem que altres sindicats no trobin mai el moment, doncs hi hauríem de ser tots!

Per què farem Vaga General?

 • Per la derogació de les reformes laborals del 2010 i 2012 i la restitució dels drets laborals i socials dels treballadors i de les treballadores catalanes i lluitar contra la precarietat laboral.
  • Per la pròrroga automàtica dels convenis, per garantir el dret a la negociació col·lectiva.
  • Per la primacia dels convenis sectorials per damunt dels d’empresa, per evitar l’abús en les subcontractacions.
  • Per la recuperació de la indemnització de 45 dies per any treballat en cas d’acomiadament.
  • Per l’exigència de l’aval de l’administració per aprovar expedients de regulació d’ocupació.
  • Pel respecte a les condicions laborals dels contractes i els convenis, per evitar que es puguin trepitjar amb una simple previsió de pèrdues o raons organitzatives que s’inventin.
 • Per un salari mínim interprofessional (SMI) de 1.200,- € que serveixi per fixar un mínim salarial digne a Catalunya, ja que el cost de la vida és més car que a la resta de l’Estat.
 • Pel manteniment del poder adquisitiu de salaris i pensions vinculant-les a l’increment de l’IPC català, així com derogar les reformes de les pensions dels anys 2011 i 2013 i el factor de sostenibilitat.
 • Per seguir lluitant incondicionalment contra les desigualtats laborals i la bretxa salarial que pateixen les dones, especialment tenint en compte que el Tribunal Constitucional va anul·lar els articles de la Llei d’Igualtat catalana destinats a lluitar contra la discriminació que pateix la dona en l’àmbit laboral. Creiem que cal ser implacables en la lluita contra les situacions d’assetjament sexual a l’àmbit laboral i les violències contra les dones.
 • Perquè el Govern de la Generalitat posi en marxa un Pla de Rescat Social que, entre d’altres qüestions, garanteixi serveis públics gratuïts i universals, alimentació i habitatges adequats pel conjunt de la societat. I que sense més dilació ni excuses desenvolupi l’aplicació integral de la Renda Garantida de Ciutadania.
 • Per l’aplicació immediata de l’Acord d’Emergència Climàtica, implicant tots els actors de l’activitat laboral, amb un calendari i amb les mesures concretes necessàries.
 • Per recuperar la dació en pagament que reclama el Parlament de Catalunya per unanimitat, demanda que ha estat tombada per l’Estat i que contribuiria a reduir la pobresa i l’exclusió social.
 • Pels drets laborals i socials de les persones nouvingudes. Hem de vetllar perquè puguin accedir amb igualtat a les millors condicions de treball i vida, i en cap cas esdevinguin ciutadans de segona.

La FEC considera que aquestes demandes han de ser abordades amb urgència i, per aquest motiu, fem una crida a les treballadores i treballadors , però també a la societat catalana en general, a lluitar per recuperar els drets i les llibertats que ens han arrabassat i blindar els que estan amenaçats.

ÉS HORA DE MOBILITZAR-NOS!

TOTHOM A LA VAGA GENERAL!!!

 

CIRCULAR CONJUNTA – EL PACTE DE CONTROL HORARI ÉS IL·LEGAL

El Pacte de Control Horari és il·legal, 

o com CCOO, UGT i FINE (SECB) s’han passat d’espavilats. 

Aquest és el dictamen del “Ministerio de Trabajo”. Encara que estem segurs que sorgiran altres motius d’il·legalitat, el ministeri diu que els signants, CCOO, UGT i FINE (SECB), tracten d’establir una discriminació cap a altres sindicats en l’accés a la informació. Sembla que no han après res de la garrotada en relació al Plus de Conveni.

Òbviament, això no s’ha fet per interès immediat de la patronal: per a ells és indiferent. Aquest conat d’il·legalitat es produeix a petició dels sindicats signants, que són els que veritablement estan interessats en discriminar als altres sindicats.

La pregunta és llavors: A canvi de què els fa la patronal aquest regal? I la sospita més immediata és: a canvi de fer-nos als empleats responsables del control horari en un sistema que eximeix de tota responsabilitat a les empreses. 

Aquest és el primer acord de la Mesa del Conveni. Ens temem els que vindran darrera…

 

CIRCULAR CONJUNTA – ACORD DE REGISTRE DE JORNADA: AVANCEM ENRERE

 

 

Dimarts, dia 17, es va ratificar a la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu un acord per al registre de la jornada, que estableix el R. Decret Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.

Els sindicats signants, lluny de vetllar pels interessos de les persones treballadores, han fet un brindis al sol i el joc a la Patronal, tot malbaratant una gran oportunitat per acabar amb l’excés de jornada, facilitar la conciliació laboral i evitar els casos d’estrès o ansietat derivats de la pressió comercial, a la qual estan sent sotmeses diàriament, que les obliga a perllongar la jornada de treball.

Serà cada empleat i empleada qui haurà de registrar l’inici i l’acabament de la jornada i, a més, indicar la seva jornada efectiva de treball (concepte que no es defineix) descomptant el temps de descans que es pugui considerar interrupció del temps de treball.

Pretenen prendre’ns per ximples? La direcció pot controlar en tot moment el nostre temps de treball i sap quan estem treballant (amb l’ordinador, tauleta tàctil, smartphone, Virtaula, etc.). De fet, quan inicien un expedient sancionador, notifiquen a la persona implicada les consultes realitzades amb dates i horaris. I ara, en ple segle XXI, en l’era de la digitalització, ens volen fer creure que no poden portar un registre real de la nostra jornada.

El dret a la desconnexió digital, del qual parlaven i parlen els sindicats signants, ha quedat en una mera declaració de la seva existència, sense que hi hagi ni una sola paraula sobre el seu contingut i abast.

Finalment, un avís i dues preguntes. Les organitzacions signants, juntament amb la patronal del sector, han creat una nova falta amb què et poden imputar. Si un sindicat rep la comunicació de les hores i té proves de que estaves treballant en hores no declarades, hauràs comès una infracció perquè ells han signat que el marcatge forma part de les teves obligacions laborals, és a dir, el que la llei establia com a un deure de l’empresa és ara, gràcies a aquest acord, la teva obligació, amb les responsabilitats subsegüents.

I ara, les dues preguntes: Creus que aquest acord serà eficaç per reduir les prolongacions de jornada?  Penses que el sindicat al qual votares en les darreres eleccions sindicals té alguna eficàcia?

“MINI ONE”: UN AUTÈNTIC DISBARAT !!

Sabedora la Direcció comercial que durant les vacances d’estiu hem carregat les bateries, ens han preparat una “Tornada a l’escola” com mereixem: La Campanya del “Mini One” !!

 

El que no ens han dit és que a tot l’Estat espanyol, de gener a juny del 2019, es van vendre 2.852 vehicles de la marca Mini. Ep! De tots els models que comercialitza: 3p/5p, “Cabrio“, “Countryman“, “Clubman“, etc... Són dades de l’Associació Nacional d’Importadors d’Automòbils. Tampoc ens diran que aquest vehicle ocupa el 80è lloc en el rànquing de vendes. El consumidor de l’estat prefereix 79 models abans que el Mini a l’hora d’estrenar o canviar el cotxe.

 

Però als comercials de CaixaBank els agraden els reptes difícils. Nosaltres comercialitzem un únic model i color, en un únic acabat i una única modalitat de rènting. Tot i aquesta “petita” dificultat afegida, el primer dia de comercialització, a les dues Direccions Territorials catalanes es van  traslladar al SIA 1.034 operacions, de les quals 577 ja estan signades. I com és habitual, i sembla que només la FEC posa en evidència aquests greuges, les operacions traslladades a SIA i les operacions signades a Catalunya representen un 45,93% i un 51,47%, respectivament, de les operacions de tota la xarxa de CaixaBank.

 

Les xifres són de vertigen i parlen per elles mateixes. Malauradament no ens sobta. Una vegada més aquests resultats s’expliquen per l’abnegada tasca de la nostra plantilla i per aquesta autèntica maquinària de “pressionar” persones en què s’ha convertit l’espremedora comercial de la Direcció de Negoci. Ull amb oficines amb 0 MINIs signats i 0 SIAs” adverteixen alguns correus que arriben a les oficines.

 

Però, a quina ment preclara se li acut comprometre als nostres empleats a fulminar rècords de comercialització en un sector, el dels vehicles, on les vendes s’han desplomat?

 

Ens preocupa la nostra salut mental. Tot plegat és un autèntic disbarat! I no serà el darrer: ja es parla que, properament, li arranjarem les vendes anuals a Toyota.

 

No acceptem pressions. Comercialitzem com cal.

Com a bons professionals cal que tinguem cura dels clients i, sobretot, hem de tenir cura de nosaltres.

 

 

11-S 2019: PELS DRETS I LES LLIBERTATS !!

Ja tenim aquí la Diada Nacional de Catalunya i la FEC us anima de nou a participar-hi activament. Un any més us convidem a afegir-vos a la convocatòria de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural.

 

La FEC considera indispensable que la societat civil, el Govern i el Parlament caminem junts i tornem a omplir els carrers com una mostra clara de la nostra determinació. Tot i les diferències, és més necessària que mai una unitat estratègica que ens permeti assolir els nostres anhels de llibertat. Quan diferents sensibilitats han de treballar plegades es necessita l’esforç i la generositat de tothom. Ho vàrem demostrar la majoria dels sindicats en la negociació del recent Acord Laboral a CaixaBank.

 

La FEC sempre estarà al costat de la lluita contra qualsevol atac als nostres drets fonamentals, socials i laborals. Tenim la ferma voluntat d’esdevenir actors necessaris en un model econòmic i un marc laboral més just i més humà. I ja fa temps que s’ha constatat que això només serà possible en un nou Estat. Els poders polítics i econòmics s’hi resisteixen amb totes les forces i estan disposats a tot per mantenir la seva situació de privilegi. Tanmateix, tot i que són adversaris molt poderosos, guanyarem.

Només cal que siguem molts i valents!

 

Aquest Onze de Setembre caldrà demostrar, altre cop, que la gent no falla mai. I que mai renunciarem a la mobilització com a instrument per millorar la societat. I especialment, quan aquesta mobilització és davant d’un Estat que empresona la llibertat d’expressió i el dret a la protesta pacífica.

 

E N S   V E I E M   A   L A   D I A D A !!!