CONJUNTA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK – PROPOSTA DE FÓRMULA MIXTA EN PRÉSTECS HIPOTECARIS D’EMPLEATS

Com ja us vam informar el mes de desembre, la UNIÓ SINDICAL CAIXABANK (SECB, UGT, SIB, FEC, CIC, ELA-LAB) s’ha tornat a constituir per a afrontar amb responsabilitat la negociació de l’acord de préstecs que l’empresa va posar sobre la taula fa ja uns mesos amb la denúncia d’aquest.

L’Entitat va al·legar que, davant l’obligació legal que té d’assumir el pagament de l’impost de AJD per ser el subjecte passiu, es va produir un desequilibri econòmic entre les condicions pactades en aquest acord i el moment actual. Per això, l’empresa va proposar repercutir l’impacte de l’impost a l’empleat en forma de tipus d’interès fix durant els dos primers anys de la vida del préstec. A dia d’avui, l’empresa manté que el diferencial a aplicar seria del 1,20%. Per a la USC, aquest diferencial està molt per sobre del qual consideraríem acceptable, per la qual cosa sol·licitem, que el revisin a la baixa si pretenen arribar a un possible acord.

A fi d’aprofitar l’interès que té la Direcció en aquest tema i el nostre, en millorar les condicions de préstecs, la USC proposa, tornar a la fórmula mixta en el cas dels préstecs hipotecaris de nova realització:

GARANTIA HIPOTECÀRIA (50%) + GARANTIA PERSONAL (50%)

– Sobre el 50% del capital del préstec amb garantia hipotecària s’aplicaria un diferencial de la meitat del que proposa l’empresa, els dos primers anys.
– La resta de la vida del préstec amb garantia hipotecària a l’Euríbor -2,5%.
– Sobre l’altre 50% del capital del préstec amb garantia personal es continuaria aplicant l’Euríbor -2,5% durant tota la vida del préstec.
– Les amortitzacions anticipades es realitzarien sobre l’import en préstec amb garantia personal.
– El préstec amb garantia personal s’haurà de cancel·lar en cas d’extinció de mutu acord.
– Es definiran, en minuta, clàusules en cas de desvinculació.

Amb aquesta fórmula que proposem, se soluciona el problema del “desequilibri” que al·lega l’empresa i s’assumeix només el 50% de l’impost, tenint en compte que les despeses que implica la formalització d’un préstec hipotecari es veurien reduïts.

A més, sol·licitem una bateria de propostes que ajudin a millorar i actualitzar la nostra normativa de préstecs, la qual està altament desfasada:

SOL·LICITUDS DE LA USC

* Normativa general de préstecs

• Text refós amb vigència indefinida.
• Comissió seguiment: Vigència indefinida i periodicitat reunions.
• Accés a partir dels 9 mesos també per a nivell XIV i plantilla Grup 2.
• Eliminar els 5 anys de mínim per a accés al préstec B i equiparar aquest període amb l’A.
• Possibilitat d’adquirir finques rústiques amb préstec d’empleat.
• Incrementar % despeses del 10% al 15%.
• Restituir opció préstec pont 24 mesos per a canvi habitatge.
• SEVIAM: obligatori només durant el 66% inicial de la vida del préstec.
• Novacions: que no s’obligui a canviar sistema amortització de creixent a constant – suposa cost IAJD.
• Càlcul SOLEM: no es tingui en compte l’import ajornat targetes. crèdit per a determinar capital préstec per ser una situació transitòria.
• Constitució de línia d’avals per a empleats.

* Condicions específiques empleats nou ingrés

• Possibilitat accés préstec A amb import mínim garantit de 300.000€ (ara 225.000€) amb nivell XIV sense necessitat d’esperar al nivell XIII.
• Rebaixa del temps necessari per a sol•licitar la reconversió de la hipoteca a condicions d’empleat
• Tenir en compte per a la capacitat creditícia dels companys amb anualitat pactada + plus de mercat, el còmput de part del plus de mercat.

* Atencions Diverses

• Ampliar termini màxim amortització de 7 a 8 anys podent-se incloure fins a 2 anys de carència per a finalitat “pagaments a compte habitatges de nova construcció”.
• Ampliar carència fins a 24 mesos en casos finalitat “adquisició habitatge”.
• Incrementar de 25.000 a 30.000 o 2 anualitats de Nivell IX a Nivell VIII.
• Ampliar termini d’amortització a 10 anys i 18 mesos de carència.
• Lliuraments a compte habitatge, termini de 36 mesos per a constitució préstec habitatge.

* Préstec d’Habitatge A

• Garantia hipotecària 50% – Garantia personal 50%.
• Ampliar a 4 habitatges finançables.
• Modificar fórmula canvi habitatge: les amortitzacions extraordinàries no han de restar per a determinar import disponible del nou préstec.
• Ampliar termini d’amortització a 40 anys sense superar 75 anys edat de l’empleat.
• Import mínim per als empleats dels nivells XIV o superior s’estableix un mínim corresponent a la quantitat més elevada de les 2 següents:
o 300.000 euros.
o 6 anualitats de nivell professional VII.
• Possibilitat de finançar compra de solar, locals per a canvi d’ús (lofts, habitatges modulars amb garantia hipotecària).
• Possibilitat de finançar finques rústiques urbanitzables i amb cèdula d’habitabilitat.
• Possibilitat de finançar habitatges registrats amb llicència d’ocupació sobre terreny rústic.
• Establir ordre préstec A i addicional en el supòsit d’ adquisició més d’una finca (pis i 1 o 2 pàrquing).
• Mitjançant préstec A s’hipotequen pis i pàrquing i en el préstec addicional s’hipotequi només el pis.
• Disposicions en cas reformes: establir prelació: primer préstec A i curs de lliurament préstec addicional.
• Eliminació obligació manca d’1 any i d’aplicació de quota creixent per al primer tram.
• Permetre lloguer habitatge finançat amb préstec A davant supòsits (degudament acreditats): cura familiars dependents fins a 2° grau dependents, violència de gènere i discapacitat >=33% en cas que s’hagin de fer front a despeses d’adaptació/canvi de domicili.
• No necessària novació en cas de necessitats familiars (augment de la família, minusvalidesa, desocupació, etc.) per a poder llogar l’habitatge i si no s’adquireix habitatge nou.
• Recuperació de l’opció transitòria de compra habitatge A sense venda de l’anterior, situació anterior a 2012.
Poder sol•licitar préstec A en altres casos d’excedència a part del de cura de fills.

* Préstec d’Habitatge B

• Ampliar a 3 habitatges finançables (moltes són primera residència).
• Ampliar termini d’amortització a 30 anys.
• Possibilitat préstec Addicional per al préstec B.
• Ampliació a 24 mesos de la carència i l’obligació de finalització de la construcció en cas de autopromotor.
• La novació préstec B en cas de lloguer, ha de tenir el mateix tipus interès que el préstec A
• Possibilitat de comprar places aparcament amb posterioritat a l’adquisició de l’habitatge B (ídem tractament préstec A).
• Eliminar límit conjunt de capital concedit entre A i B, computar saldo viu entre préstec A i B i no inicial.
• Eliminar límit d’accés al préstec B fins que hagin transcorregut 5 anys des de la incorporació deixant-lo en 9 mesos.
• Elevar l’import màxim a 6 anualitats brutes amb un primer tram E+0,25%.
• Passar de 8 a 10 anualitats.
• Possibilitat d’adquirir pàrquing o traster a posteriori si no s’ha pogut fer en el moment de la compra de l’habitatge.

* Promotor Ús Propi

• Opció de finançament del solar amb préstec A pont.
• Tornar a antic càlcul de disposició per certificació.
• L’import dels lliuraments ha d’anar en proporció al capital del préstec.
• L’import a sol•licitar ha de tornar a la fórmula anterior: el més baix de Pressupost de construcció +CV terreny 24 mesos o taxació d’habitatge acabat+10%despeses sobre import anterior.
• Primera disposició del 110% de la compravenda del solar, tant si s’ha pagat amb fons propis o amb préstec.
• Incrementar en 48 mesos el termini per a incloure solar en finançament.
• Termini per a construir 24 mesos podent ampliar en 12 mesos més amb novació (si no s’ha acabat l’obra) sense perdre el capital abonant-lo en un compte bloquejat.
• Tenir en compte el VHET en lloc del cost construcció+sòl (segons taxació), el cost real és molt major que l’indicat en taxació i el VHET contempla pujada de costos.

* Concurrència d’empleats

• En préstec B possibilitat de sumar capacitat els empleats.
• Possibilitat que cada empleat financi una plaça de pàrquing.
• Cotitularitat de préstecs A i B, quan hi ha concurrència d’empleats, la titularitat de l’habitatge pot ser de tots dos i la titularitat del préstec només d’un, l’altre actua com a garant hipotecari, només l’empleat titular es veurà afectat per la fórmula de canvi d’habitatge i només l’empleat que faci la sol•licitud haurà esgotat la possibilitat del préstec B.

* Ruptura de la convivència i altres situacions

• Si existeixen causes justificades (augment a família nombrosa, trasllat, discapacitat, etc.), un nou finançament no consumirà una de les 4 possibles financiacions en Préstec A.
• Ampliar el finançament en supòsits de ruptura de la convivència.

* Lloguer de la vivenda

• Autorització al lloguer de l’habitatge en cas de situacions familiars (augment de la família, divorci, trasllats de membres de la família) sense necessitat de novació a condicions de client.
• En realitzar novació a condicions de client, eliminar necessitat de rebaixar saldo viu al 80% de taxació.
• Per al còmput del 40% dels ingressos anuals obtinguts del lloguer no serà necessari que l’import del rebut del lloguer sigui superior a la quota del préstec.

* Diversos

• Subrogar préstecs d’altres empleats que es van realitzar en altres entitats i que van haver de fer-los allà perquè no complien criteris en el seu moment (separació matrimonial no inscrita, % de finançament no vàlid, condicionants de la taxació, article 205, limitacions article 207, càrregues no cancel•lables en el seu moment).
• Pel càlcul del límit conjunt de 5 anualitats entre els préstecs A i B es tindrà en consideració el capital pendent d’amortitzar i no el capital concedit inicialment.
• Incrementar capital concedit per a despeses, incloent despeses de mudança, noces o naixement si la necessitat s’ajusta.
• Préstecs compra habitatge: Aplicació diferencial tipus d’interès compensació IAJD +1,20%.
• Préstecs compra habitatge: Distribució despeses a càrrec CBK vs empleat.
• Préstecs compra habitatge: Ampliació carència i termini amortització 2 anys.
• Préstecs compra habitatge: Modificar fórmula del càlcul del 40% d’endeutament: Càlcul en el següent mes finalització carència.
• Revisió condicions en cas variació costos a càrrec CXB.

* Bestretes

• Agilitzar circuit tramitació. Reduir termini resolució.
• Eliminar o resoldre autorització mànager.
• Reduir import quota d’amortització de la bestreta: passar del 10% al 9%.
• Bestreta ‘informàtica’: incloure tauletes, telèfons intel•ligents, altres perifèrics, cost instal•lació Wifi-ADSL.
• Incrementar de 1.800 a 3.000€.
• Ampliar de 3 a 4 mensualitats import màxim bestretes regulades en art 57.
• Incorporar més supòsits: despeses derivades ruptura convivència i discapacitat >=33% en cas que s’hagin de fer front a despeses d’adaptació de domicili o accés a equipaments o elements d’ajuda, despeses derivades de la llar (electrodomèstics, reparacions, estris, mobles…), despeses derivades del cotxe/moto (reparacions, millores, adaptació per ampliació família,…)
• Flexibilitat en l’elecció de l’empleat del pagament de la bestreta, en lloc d’import sobre brut de la nòmina que sigui sobre fix o un % inferior.

Obres reforma /millora de vivenda

• Disposicions en reformes en 3 vegades: 50% inici, 25% presentació factures, 25% final.
• Eliminar obligació d’esperar 6 anys per a utilitzar el préstec millora habitatge (hi ha empleats que compren i al següent any necessiten reforma i tenen suficient capacitat d’endeutament).
• Increment del termini màxim de 15 a 20 anys amb un any de carència opcional.
• Que el pressupost de la reforma admeti la coordinació de gremis, que no sigui necessari que sigui realitzada per una única empresa la reforma.
• Definir nova modalitat Compra habitatge amb Gran rehabilitació definint millores en disposició i termini execució.

Novacions

• En novacions a condicions de client no modificar el sistema d’amortització de quota creixent a cànon francès amb l’estalvi del IAJD per a l’entitat.
• En habitatges B el tipus d’interès de novació ha de ser el mateix que en tipus A.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *