CONJUNTA USC: PRODUCTES EN QUÈ PODREM APLICAR LA RETRIBUCIÓ VARIABLE

La Unió Sindical CaixaBank aconseguí, durant la negociació de l’Expedient de Regulació d’Ocupació de 2019, arrencar el compromís d’implementar un pla de Retribució Flexible que es desenvoluparia abans de l’1 de juliol de 2020 i que inclouria, com a mínim, els productes següents:

  • Assegurança de salut de familiars
  • Targetes de transport
  • Guarderia
  • Assegurança d’estalvi de jubilació

A falta d’uns dies per a que expiri el termini màxim acordat, i després de consultar-ho amb RRLL, ens comenten que, degut a l’actual situació, se’n demorarà la implantació i ens han convocat a una reunió de la Comissió de Seguiment demà, dia 8 de maig (just quan fa un any de la firma de l’acord), per a demanar-nos una pròrroga.

La implantació es farà gradual. En un primer moment en l’àmbit de RRHH i la DT Ebro, per tal de poder provar els sistemes, i posteriorment desplegar-ho a la resta de l’Entitat.

Per a que tingui la consideració de Retribució Flexible ha de ser l’empresa que ofereixi el servei en substitució de la retribució dinerària. Per tant, ha de ser CaixaBank la que contracti el servei i l’ofereixi a la plantilla.

 

Els productes i/o serveis sobre els que podrem aplicar la Retribució Flexible són:

L’Acord de l’ERO de 2019 al qual arribà la Unió Sindical CaixaBank estableix, com a mínim, la implementació dels productes següents:

(*) Cal tenir present que bona part d’aquests productes/serveis no es beneficien de l’estalvi fiscal en els territoris forals del País Basc i Navarra

 

   * ASSEGURANÇA DE SALUT DE FAMILIARS

Como sabeu, el gaudi de la targeta sanitària d’ADESLAS d’empleats suposa una retribució en espècie exempta de tributació amb el límit de 500 € anuals (1.500 € en cas de persones amb discapacitat). És a dir, malgrat que es considera com una retribució més (en espècie), no té un cost fiscal para a la persona treballadora.

Doncs bé, el Reglament de l’IRPF estableix que aquesta exempció pot fer-se extensiva també al cònjuge i als/a les descendents de l’empleat/da amb el mateix límit de 500 € anuals por persona (1.500 € en caso de persones amb discapacitat) quan les quotes o primes siguin satisfetes per l’empresa a entitats asseguradores.

És a dir, si sol·licitem a CaixaBank que ens descompti del sou la part corresponent a les primes de l’assegurança dels nostres familiars i sigui l’empresa la que les pagui directament a SegurCaixa Adeslas, aquest import estaria exempt de tributació amb el conseqüent estalvi fiscal.

 

   * TARGETA DE TRANSPORT

Aquest producte funciona amb la mateixa dinàmica que l’assegurança de salut de familiars de l’empleat/da, però amb uns límits i condicions diferents. Estem a l’espera de veure com volen implementar aquesta retribució flexible atès que hi ha vàries fórmules.

Segons estableix l’Art. 46.bis del Reglament de l’IRPF, l’entrega per l’empresa als/a les empleats/des del “abono transportes”, sempre que el seu àmbit de validesa territorial comprengui les ubicacions corresponents al lloc de residència i al centre de treball de la persona treballadora i amb el límit de 1.500 € anuals, estarà exempta de tributació.

Per tant, si demanem a l’entitat acollir-nos a la retribució flexible d’aquest producte, ens descomptaran de la nòmina l’import destinat a l’adquisició de l’abonament de transport i serà CaixaBank directament (o mitjançant el lliurament d’una targeta per a pagar l’import de la compra) la que l’adquireixi per nosaltres, tenint la consideració de retribució en espècie exempta fins el límit que s’ha dit i tributant com a retribució en espècie l’excés.

En l’anterior Comissió de Seguiment, l’empresa ens anuncià que pretén repercutir a l’empleat/da el cost del plàstic de la targeta (1,70 €). Des de la Unió Sindical CaixaBank manifestàrem el nostre rebuig frontal i vàrem exigir-li que fes marxa enrere en aquesta pretensió.

 

   * GUARDERIA

En aquest cas hem de fer una matisació important i és que s’hauria d’analitzar, en cada cas, si convé, o no, acollir-se a la retribució flexible.

Això ve motivat perquè, des de l’1 de gener de 2018, s’incrementa la deducció de maternitat fins a 1.000 € quan, en el període impositiu, s’hagin satisfet despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats del/de la filla/a menor de 3 anys.

Si s’opta per la retribució flexible no es permet l’aplicació d’aquest increment de deducció addicional i, per tant, s’hauria de triar entre una opció o l’altra.

En definitiva, cal analitzar que ens convé més, si la retribució flexible o l’increment de deducció de maternitat (aplicable només fins que el/la fill/a compleix els 3 anys), i determinar així quina és l’opció més favorable per a l’empleat/da.

L’empresa també manifestà, en aquest punt, que el servei de guarderia tindrà un cost de l’1% de la mensualitat que s’haurà de repercutir a l’empleat/da. Per descomptat, exigim a l’empresa que desisteixi d’aquesta pretensió miserable.

 

   * ASSEGURANÇA D’ESTALVI DE JUBILACIÓ

En aquest cas el benefici fiscal no deriva d’una exempció sinó de l’ajornament de la seva tributació al moment en que es produeixi el cobrament de les prestacions.

És a dir, a l’empleat/da se li descomptaria de la nòmina l’import que vulgui destinar a l’assegurança de jubilació i no tributarà fins que es produeixi l’abonament de les prestacions, quan, previsiblement, la base imposable serà més baixa i, per tant, tindrà una incidència fiscal menor.

Degut a que des de l’1 de gener de 2014 es rebaixà significativament el límit conjunt d’aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social (8.000 € amb caràcter general), des de la Unió Sindical CaixaBank considerem que cada vegada es fa més necessària la creació d’una assegurança d’estalvi que permeti a la plantilla estalviar per a la jubilació i que, a més, millori la seva factura fiscal.

 

A més dels productes oferts per l’empresa, la Unió Sindical CaixaBank demana que es vagin incorporant nous productes com el Rènting de vehicles, producte molt reclamat per la plantilla.

 

  • Després de la reunió de demà us informarem de les novetats i de tot allò relacionat amb la Retribució Flexible que va aconseguir la Unió Sindical CaixaBank per al conjunt de la plantilla.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *