CONJUNTA – GRAN FITA DE LA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK EN MATÈRIA DE PRÉSTECS

L’interès que tenia l’empresa per solucionar el possible desequilibri econòmic per haver de suportar l’impost d’AJD, l’hem traduït en millorar considerablement la problemàtica en matèria de préstecs.

La UNIÓ SINDICAL CAIXABANK VÀREM ESTAR ELS ÚNICS que apostàrem per la fórmula mixta en préstecs hipotecaris d’empleats per avançar en la negociació, oberta per l’empresa, en el moment quer va denunciar l’acord de préstecs de 2002.

 

Que no et CCOOnfonguin!!!

 

Us recordem que la USC ha tingut la clau de la negociació en aquest acord, doncs la suma de les representativitats dels sindicats que la integren és del 60%. En aquest escenari de força sindical, vàrem mantenir el pols de l’empresa i proposàrem incorporar la garantia personal per a reduir les despeses de formalització dels préstecs i l’impacte de l’IAJD que l’empresa volia repercutir, totalment, a l’empleat.

CCOO va abandonar la via de la fórmula mixta ja fa moltes reunions, proposant una comissió per l’empleat o un diferencial fixe els dos primers anys sobre préstecs amb 100% garantia hipotecària.

Amb aquesta fórmula que proposàrem la USC, se soluciona el problema del “desequilibri” que al·lega l’empresa i es repercuteix només el 50% de l’impost. També cal tenir en compte que minven les despeses de formalització de la hipoteca assumits per l’empleat.

 

QUÈ HEM ACONSEGUIT LA UNIÓ SINDICAL CAIXABANK?

 

GARANTIA HIPOTECÀRIA (60%) + GARANTIA PERSONAL (40%)

 

AUGMENTAR EL CAPITAL MÍNIM DE PRÉSTEC

D’HABITATGE-A DE 225.000 € A 240.000 €

 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE EXISTIA EN LA FÓRMULA DE

CANVI D’HABITATGE EN CASOS DE RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA

 

INCREMENTAR, PER A TOTA LA PLANTILLA,

ELS CAPITALS EN PRÉSTECS D’ATENCIONS DIVERSES

 

AMPLIACIÓ DELS SUPÒSITS PER A DEMANAR BESTRETES

 

I, A MÉS A MÉS… LES SEGÜENTS MILLORES:

               ARA!

        ABANS…

NORMATIVA GENERAL DE PRÉSTECS

Text refós amb vigència indefinida.  

Accés a partir dels 9 mesos també per a nivell XIV i plantilla del Grup 2.

Accés a partir dels 9 mesos amb nivell XIII.

Accés al préstec B a partir de los 9 mesos de la incorporació.

 

Accés al préstec B, com a mínim, a 5 anys des de la data d’incorporació.

Possibilitat d’adquirir finques rústiques amb préstecs d’empleat.

Impossible l’adquisició.

Garantia hipotecària 60% + Garantia personal 40%.

100% Garantia hipotecària

Eliminació 24 mesos de carència per a accedir a la fórmula mixta.

24 mesos de carència empleats nous.

PRÉSTEC D’HABITATGE – A

Augment del capital mínim garantit fins 240.000,- €

Capital mínim garantit 225.000,- €.

Ampliació a 4 habitatges finançables amb aquesta modalitat en els supòsits de trasllat, ruptura convivència, violència de gènere, discapacitat >= 33% que requereixi adaptar l’habitatge i ampliació de família (3 dependents ja siguin fills o persones sota tutela)

3 habitatges finançables.

Modificació de la fórmula canvi d’habitatge:

 Les amortitzacions extraordinàries no restaran per a determinar l’import disponible del nou préstec si és per venda de l’immoble. Si no hi ha venda, no es tindran en compte, excepte les realitzades els darrers 12 mesos.

En cas de ruptura de la convivència només es tindran en compte com a preu de venda, la part que li correspongui a l’empleat després del repartiment amb l’ex-cònjuge estipulada en el conveni regulador.

 

 

Totes les amortitzacions extraordinàries restaven per a determinar l’import de l’habitatge nou.

 

En cas de ruptura el preu de venda es restava íntegre i només se li afegia la meitat de la plusvàlua generada amb la venda de l’habitatge anterior.

 

Establiment ordre préstec A i addicional en el supòsit d’adquisició de més d’una finca (pis i 1 o 2 pàrquings).

Primer el préstec A i després l’addicional.

Mitjançant el préstec A s’hipotequen pis i pàrquing i en el préstec addicional s’hipoteca només el pis.

Es recull el supòsit en normativa.

Eliminació de l’obligació de carència d’1 any (però mantenint-la d’1 any en cas d’autopromoció).

 

Carència d’1 any.

PRÉSTEC D’HABITATGE – B


Ampliació termini d’amortització a 25 anys.

 

 Termini de 20 anys.

Possibilitat préstec Addicional per el préstec B (LTV 110% – Termini 25 anys – Despeses a càrrec CBK Interès: 24 meses: Eur+1,5+2,04 – Resta: Eur+1,50)

No existia possibilitat de préstec addicional per al B.

Ampliació a 24 mesos de la carència voluntària en casos de promotor ús propi.

12 meses de carència voluntària.

La novació Préstec B en cas de lloguer, tindrà el mateix tipus d’interès que el préstec A. 

El Préstec B no es novava doncs no hi havia opció d’usar-lo altre cop.

Eliminació del límit conjunt de capital concedit entre A i B en cas de ruptura de la convivència.

Límit conjunt de capital en tots el supòsits.

PRÉSTECS PROMOTOR ÚS PROPI

Increment del termini de fins a 18 mesos per a poder incloure el terreny en el préstec de promotor ús propi. Sempre que hi hagi justificació del retard per causa major, s’ampliarà a 24 mesos.

Termini de 12 mesos.

Admissió de la coordinació de gremis en la reforma

Necessària la realització per una única empresa.

MILLORES PRÉSTECS “MILLORA DE L’HABITATGE”

Reducció del límit de 3 anys per a poder demanar el préstec de millora Habitatge A.

No es podia demanar abans del 6 anys.

Increment del termini màxim a 20 anys amb un any de carència opcional.

Termini màxim 15 anys.

Nova modalitat per a atendre necessitats específiques. Gran rehabilitació: ampliació del nombre de disposicions i 24 mesos execució.

     No existia aquesta modalitat.

 

Ampliació de les disposicions en reforma: 50%-25%-25%

Fins ara només dues disposicions: 50%-50%.

ATENCIONS DIVERSES

S’augmenta el capital mínim a 35.000 € i l’anualitat del nivell de l’empleat en un 10%

Capital mínim 25.000 € i una anualitat del nivell de l’empleat.

Ampliació del termini màxim d’amortització a 8 anys, podent incloure fins 2 anys de carència per a finalitat de pagaments a compte d’habitatges de nova construcció.

Termini d’amortització 7 anys.

Sense carència per a pagaments a compte d’habitatges en construcció.

Ampliació del termini màxim a 8 anys per a vehicles nous.

Termini d’amortització 7 anys.

Ampliació de la carència fins a 24 mesos en casos finalitat adquisició d’habitatge.

Carència de 12 mesos per a qualsevol finalitat.

RUPTURA DE LA CONVIVÈNCIA I ALTRES SITUACIONS

Equiparació de la fórmula de canvi d’habitatge en cas de ruptura de la convivència, amb la de no ruptura:

En el cas de ruptura de la convivència només es tindrà en comptes, com a preu de venda, la part que li correspongui a l’empleat després del repartiment amb l’ex-cònjuge estipulada en el conveni regulador.

En aquests casos el preu de venda es restava íntegrament i només s’afegia la meitat de la plusvàlua generada amb la venda de l’habitatge anterior.

Si existeixen causes justificades com augment a família nombrosa (inclou dependent), trasllat, discapacitat, etc., existeix la possibilitat d’un 4t. canvi d’habitatge amb modalitat A. 

Només 3 canvis d’habitatge A sense cap exclusió de situacions.

Autorització al lloguer de l’habitatge, sense necessitat d’amortitzar fins al 80% de taxació actual, en situacions d’augment de la família, discapacitat, accident, malaltia o atur.

No estava permès llogar l’habitatge finançat amb Préstec A en cap d’aquestes situacions. 

BESTRETES

Agilització el circuit de tramitació. Reducció del termini de resolució.

Circuit lent.

Ampliació de la bestreta “informàtica” a 2.500€: incloent Tablet, Smartphone, altres perifèrics i la despesa d’instal·lació Wifi-ADSL

Import de 1.800 € (no inclou tablets, smartphones, perifèrics i despesa Wifi-ADSL).

Ampliació a 4 mensualitats de l’import màxim de bestretes regulades a l’article 57.

Actualment 3 mensualitats.

COMPENSACIÓ DEL “DESEQUILIBRI” DE L’IAJD

Reducció de despeses derivades de la compra d’habitatge al fer el 40% amb garantia personal

Reducció de l’IAJD en reduir-se la part hipotecària

Reducció del diferencial al 0,47% els dos primers anys.

L’empresa pretenia repercutir a l’empleat el 100% del pagament de l’IAJD amb un préstec 100% garantia hipotecària i un diferencial del 0,94% durant els dos primers anys.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *