JUNTA D’ACCCIONISTES DE CAIXABANK: DELEGA EL TEU VOT A LA FEC!

El proper 3 d’abril se celebrarà la Junta General Ordinària d’Accionistes de CaixaBank a València. La FEC hi vol continuar assistint per exposar públicament la nostra visió de la situació de l’empresa, tant al Consell d’Administració com a la resta d’accionistes. Explicarem, amb la contundència necessària, què està passant a la nostra empresa, com valorem el seu recorregut i la seva projecció.

Enguany votarem NO al:

 • Punt 9: Aprovació de la política de remuneracions dels consellers per als exercicis 2020 a 2022, tots dos inclosos.
 • Punt 10: Aprovació del número màxim d’accions a lliurar en el segon cicle del pla d’incentius anuals condicionats vinculats al Pla Estratègic 2019-2021 per als consellers executius, els membres del comitè de direcció i resta de l’equip directiu i els empleats clau de CaixaBank i les societats del seu grup.
 • Punt 11: Lliurament d’accions a favor dels consellers executius i dels alts directius com a part del programa de retribució variable de la Societat.
 • Punt 12: Aprovació del nivell màxim de retribució variable per als empleats les activitats professionals dels quals incideixen de manera significativa en el perfil de risc de la Societat.

I ens ABSTINDREM al:

 • Punt 3: Aprovació de la gestió del Consell d’Administració durant l’exercici social tancat el 31 de desembre de 2019.
 • Punt 5: Reelecció de l’auditor de comptes de la Societat i del seu grup consolidat per a l’exercici 2021.
 • Punt 7: Autorització al Consell d’Administració perquè pugui augmentar el capital en una o diverses vegades i en qualsevol moment, dins el termini de cinc anys, mitjançant aportacions dineràries i en una quantia nominal màxima de 2.990.719.015 euros.
 • Punt 13: Autorització i delegació de facultats per a la interpretació, esmena, complement, execució i desenvolupament dels acords que s’adoptin per la Junta, i delegació de facultats per a l’elevació a instrument públic i inscripció d’aquests acords i per a la seva esmena, si escau.
 • Punt 14: Votació consultiva de l’Informe Anual sobre les Remuneracions dels membres del Consell d’Administració corresponent a l’exercici 2019.

És per això que et demanem que deleguis la representació de les teves accions a la FEC i et proposem que ho facis a favor del nostre company: Francesc Sabater i Margalef (39859478H).

 • La forma més fàcil de fer aquesta delegació és a través de la Banca Digital (CaixaBankNow) amb aquest itinerari: Pensar en el futur / Valors / OF-Operacions Financeres (a la dreta de la relació d’accions) / Opcions (a la dreta de la relació d’accions) / Delegar o votar a distància / Seleccionar: 1- Expedient 2- Delegar / Opció: 1- La persona que indico 2- No vull donar instruccions de vot.
 • L’altra forma és omplir el document Targeta de Delegació (pàg. 3 de 5) indicant a l’apartat “Delego a favor de” el nom i NIF de la persona a qui es delega, signar en el quadre de signatura del titular i tramitar-lo en qualsevol oficina de “la Caixa”.

En tots dos casos aconsellem enviar una còpia d’aquest delegació a través d’un d’aquestes dos canals:

Et recordem que també poden delegar el vot els teus familiars i amics que siguin accionistes.

 

Gràcies a l’avançada pel teu recolzament i col·laboració!

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *