Els nostres compromisos

1.- Lluitem per REVERTIR el GREUGE COMPARATIU que patim la plantilla de Catalunya.

 • Noves contractacions: Calen més mans, contractar més personal a les dues DT’s catalanes. Fa molts anys que són deficitàries i no s’hi posa remei.
 • Nivell adquisitiu: És necessari vincular els salaris a l’IPC de Catalunya, d’acord amb la major despesa corrent de les famílies.
 • Finançament: No és el mateix comprar un habitatge a Barcelona que al Toboso; ni el cost de la vida. En canvi, els imports disponibles per empleat/da són els mateixos. Volem lligar aquests imports màxims pactats al preu mitjà de l’habitatge a cada territori per incrementar l’autonomia financera de la nostra plantilla.
 • Assegurança mèdica: Per quin motiu paguem més ( a Catalunya i Balears) per l’assegurança d’Adeslas de familiars que a la resta de l’estat?

2.- Lluitem per la nostra LLENGUA I CULTURA

 • Exigim que tota la formació a Virtaula i de proveïdors externs estigui disponible i es pugui cursar normalment en llengua catalana.
 • L’ús del català i de la resta de llengües de l’estat no és ‘folklore’: és un dret dels treballadors i és obligació de CaixaBank respectar-lo i posar els mitjans adequats, tal com fa amb els clients, també en la nostra comunicació interna.
 • Exigim que tots els programes de software i gestió comercial estiguin també disponibles en català.

3.- NO SIGNEM acords regressius dels nostres drets.

 • La FEC no signa ni signarà cap acord en detriment dels drets o beneficis consolidats de la plantilla, o que en suposin cap deteriorament present o futur.

4.- SALARIS / BENEFICIS SOCIALS / INDEMNITZACIONS

 • Defensem el manteniment dels nivells professionals consolidats i la millora de la progressió professional en totes les carreres.
 • Condicionarem tota negociació salarial a com a mínim, vincular els salaris a l’IPC per combatre situacions inflacionàries.
 • És vital millorar els beneficis socials (ajut a fills, finançament en condicions d’empleat…) com a part de recuperació del poder adquisitiu.
 • Condicionarem tota negociació de reducció de plantilla a incrementar l’import de les indemnitzacions per extincions massives de contractes (ERO) i les derivades d’expedients de desvinculacions voluntàries (DVI), en línia amb els resultats creixents a CaixaBank

5.- FLEXIBILITAT / TELETREBALL / DESCONNEXIÓ DIGITAL /CONTROL HORARI

 • Volem una flexibilitat real, amb la gestió i habilitació directa per part de les mateixes oficines i centres del teletreball en aquells casos que per raons de conciliació es consideri necessari.
 • Entenem factible l’habilitació de 2 dies de teletreball setmanals a SC (o distribuïts) INTOUCH I NOW IN SALES.
 • Denunciem-ho: el sistema de control horari NO FUNCIONA.
 • Advoquem pel corrent que empeny la setmana laboral de 4 dies, com a fita laboral i mesura de millora de vida dels treballadors/es acord al segle XXI.

6.- Treballem per redreçar CAMPANYES, INCENTIUS I PRESSIONS COMERCIALS

 • Cal establir amb urgència una eina eficaç, cal activar els comitès d’empresa com observatoris per avaluar periòdicament la sobrecàrrega de campanyes comercials, formació, càrregues internes i gestions administratives (remediacions, morositat, avaluacions, teams, reunions…), i detectar i posar fre a pressions i sobrecàrregues de treball desmesurades allà on es produeixin.
 • Exigim una programació prou anticipada de les campanyes comercials.
 • Volem una major transparència en la gestió del bonus i incentius especialment del de caps i responsables.
 • Exigim el pagament puntual de tots els incentius.

7.- HORARIS LABORALS SINGULARS/ STORES / INTOUCH

 • Increment de la compensació de dinars a 15,00 €.
 • Ampliació de maig a octubre de l’horari d’estiu.
 • Adequació de la reducció de jornada per cura de fills fins a les 16 hores.

8.- NOVES FUNCIONS FIGURES I CARRERES PROFESSIONALS

 • És necessari un acord i regulació de les noves figures comercials, gestors sèniors, middle office, back office, meeters, suport d’empreses…, i l’avaluació de les competències, carreres, marc i riscos professionals inherents a cada nova figura.
 • A CC.: Pressionarem a empresa per dotar d’una regulació laboral i econòmica concreta per les funcions de gerent, especialista…, i a definir carreres professionals que responguin a la realitat i expectatives d’aquesta plantilla.

9.- MOBILITAT GEOGRÀFICA LIMITADA

 • Reclamem que sigui acotada la mobilitat geogràfica a un màxim de 45 minuts en transport públic, tant a grans ciutats com a nuclis de població més dispersos i a compensar econòmicament les excepcions.

10.- PLA DE PENSIONS — Inacceptable pacte per l’empobriment de la plantilla

 • La FEC no vàrem signar l’acord de l’ERO per regressiu en les cobertures de risc del Pla de Pensions d’Ocupació, que passa per l’extinció de cobertures vitalícies d’orfenesa i viduïtat, substituïdes per pagaments únics, que suposa una pèrdua de cobertures de mort i invalidesa flagrant. El superàvit generat per la retallada de costos d’assegurances ha servit per reduir l’import de les aportacions al Pla que obligatòriament fa l’empresa.  Ens estem pagant el Pla de Pensions de la nostra butxaca reduint la cobertura de les nostres famílies.

11.- EXPEDIENTS SANCIONADORS

 • Insistim en la reclamació d’un reglament intern de faltes i sancions transparent i en la regulació normativa del seu procediment.
 • Exigim un acord que permeti la presència d’assessors sindicals en les tasques d’instrucció i auditoria dels expedients i en les deliberacions i presa de decisions sancionadores.